Ballakelly Stone Circle -Douglas

1800's
1800's
1867 (Simpson)
1867 (Simpson)
2005 (Adam Stanford)
2005 (Adam Stanford)
2005 (Adam Stanford)
2005 (Adam Stanford)
1800's
1800's
1866 (Simpson)
1866 (Simpson)